Pályázat kereső
A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE VP2-4.1.4-16

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE VP2-4.1.4-16

 

A jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására

2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. november 7., 2017. március 6., 2017. július 6., 2017. november 6., 2018. március 6.,

2018. július 6.

 

A támogatás mértéke, összege

Keretösszeg: 50 Mrd Ft.

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft.

2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.

3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Területi hatály

Az ország egész területén pályázható.

 

Támogatást igénylők köre

A jelen felhívás keretében az alábbiak jogosultak támogatási kérelem benyújtására:

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

a) igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;  a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének – fiatal

·mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évének - egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év TERA kérelme alapján nem tudja az előírt minimális üzemméretet igazolni, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.  állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági

·Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepen tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat az érintett állatfajra vonatkozó Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) bejelentésre kötelezett, akkor a teljes lezárt üzleti év – fiatal mezőgazdasági termelő esetében a lezárt üzleti év – vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Abban az esetben, ha az érintett állatfaj nem ENAR bejelentésre kötelezett, ez esetben az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi Főosztály hatósági állatorvosa által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján az üzemméretet számolni.

b) igazolja a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben ‒ fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben ‒ árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a 14. sz. szakmai melléklet tartalmazza); c) aki, vagy amely a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

2. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív formában is van lehetőség.

3. Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,

b) geotextíliák elhelyezése,

c) tározó terek vízzáró szigetelése,

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),

e) partvédő művek, földművek kialakítása.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

b) szűrőmező kialakítása,

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

a) meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

c) szükséges átemelők,

d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,  új öntözőgépek telepítése,

· új csővezetékek,

· jobb hatásfokú szórófejek beépítése,

· automatizált öntözőtelepek kialakítása,

· az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,

· talajszondák telepítése,

· szivattyútelepek felújítása,

·c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,

 e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,

c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,  öntözőgépek,

· szivattyúk,

· szűrők,

· csővezetékek,

· szerelvények,

· távvezérlő rendszerek,

· meteorológiai állomás,

· talajszondák,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

 

Előleg: A megítélt támogatási összeg 50%-a.

 

Megkezdett projektre nem igényelhető támogatás.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                                     0%-os HITEL