Pályázat kereső
NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

 

NAGYVÁLLALATI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

 

Országosan pályázható!

A támogatás mértéke: 20-50%

Eszközre és ehhez kapcsolódóan hardver és szotver beszerzésre, ill. infrastrukturális beruházásra  JELENTKEZÉS

Ingyenes konzultáció: 30/60-77-882, info@forrasok.com,    

További pályázatok

 

Keretösszeg:15 Mrd forint

I. Támogatás összege és mértéke

A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió forintot.

Az elszámolható költségeken belül az új termelőeszközök beszerzési költségeinek aránya el kell, hogy érje az 50%-ot. Amennyiben az induló beruházása termelőeszközök beszerzéséhez kapcsolódóan energiahatékonysági-,megújuló energia felhasználást célzó költség elemeket is tartalmaz, úgy ezek aránya az elszámolható költségeken belül nem haladhatja meg a 20%-ot.

Az előirányzatból önállóan az Ácsr. szerinti regionális beruházási támogatás vagy – amennyiben erre a Közép-magyarországi régióban nem lesz lehetőség – a de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatás nyújtható.

 

II. Támogatást igénylők köre

Magyarországon legalább 250 főt foglalkoztató (a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe kell venni) nagyvállalatnak minősülő gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet, amelynek fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, amennyiben:

a) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,

b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak nem számít bele,

c) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,

e) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,

f) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a támogatást igénylő kapcsolódó,

g) vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás helyszíne szerinti megyében működő telephelye. Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyt létesít,

h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,

i) a támogatást igénylő - illetve amennyiben az f) pontban foglaltak teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt vállalkozás is - vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményt, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja,

j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja,

k) támogatás ösztönző hatásokkal bír.

 

III. Támogatható tevékenységek

a)      Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,

·         eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,

·         eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,

·         eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

b)      Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége.

c)      Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

d)     Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben.

e)      Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése.

f)       Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára.

g)      A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége.

h)      Elszámolható költségként kizárólag a támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült költségek számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

i)        A beruházás elszámolható költsége a támogatást igénylő támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége.

j)        A beruházás esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 47-51. §-ában meghatározott, költségek számolhatók el a k) pontban meghatározott kivételekkel.

k)      Az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben számolhatóak el, ha a lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerződés tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.

l)        Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

  1. kizárólag a támogatást igénylő és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
  2. az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
  3. piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
  4. legalább 5 évig a támogatást igénylő eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, amelyre a támogatást nyújtották,
  5. az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.

m)    A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

  1. a támogatást igénylő a támogatásban részesült helyen vagy ugyanazon régióban működő vállalkozásnál a támogatást igénylővel piaci áron kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel,
  2. a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott tevékenységet.

n)      Ha a támogatást igénylő a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

o)      Ha a támogatást igénylő ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

p)      A beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos visszavonását eredményezi.

q)     A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie.

 

V. Előleg

Nem igényelhető. A támogatás utófinanszírozású.

PÁLYÁZNI SZERETNÉK                                                                                 0%-OS HITELT SZERETNÉK