Pályázat kereső
VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA, HITEL GINOP-8.1.1-16

Társadalmi egyeztetés alatt!

VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HITELPROGRAM GINOP-8.1.1-16

 

Keretösszeg: 32Mrd forint

Cél a vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel:

· az intelligens specializáció elveinek megfelelő termék- és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi innovációra, az öko-innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá

· a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása.

 

I. Támogatás összege és mértéke

Ügyletenként legalább 100 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint.

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR).

Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek.

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi árbevételének 4-szeresét.

 

Regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás induló beruházásnak minősüljön.

Az induló beruházás olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely:

·         új létesítmény létrehozatalát, vagy

·         egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy

·         egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését (diverzifikáció), vagy

·         egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció),

·         egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Nem nyújtható induló vállalkozásnak nyújtott támogatás annak a beruházónak, amely nem felel meg az alábbi feltételeknek:

a. legfeljebb öt éve bejegyzett és

b. tőzsdén nem jegyzett és

c. minősítési kódja alapján kisvállalkozás és

d. amelynek még nem osztottak nyereséget és

e. nem összefonódás útján jött létre.

 

II. Kik pályázhatnak

A hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis-, közép- és nagyvállalkozások1. Támogatásra gazdasági társaság jogosult.

Konzorciumi formában nem igényelhető támogatás.

CSAK a közép-magyarországi régió területén KÍVÜL megvalósuló projektek támogathatóak.

 

Nem támogathatóak:

-          akik a GINOP-2.1.1-15, vagy GINOP-2.1.7-15, vagy GINOP-2.2.1- 15, GINOP-8.1.4-2.1.2-16 pályázati Felhívás keretében pozitív elbírálásban részesült;

            -          azok a projektek amely nem rendelkezik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiállított támogató, úgynevezett Innovációs minősítési szempontú szakpolitikai véleménnyel

 

III. Támogatható tevékenységek

A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek:

·         Személyi jellegű ráfordítás,

·         Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,

·         Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,

·         Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,

·         Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,

·         Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó eszközök beszerzése,

·         Immateriális javak beszerzése,

·         Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei. 

B. Innovációs tevékenységek:

·         Személyi jellegű ráfordítás,

·         Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

C. Termék piacra viteli tevékenységek:

·         Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,

·         Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,

·         Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,

·         Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.  

D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek:

·         Projekt előkészítés,

·         Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja,

·         A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság költségei. 

E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek:

·         Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,

·         Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),

·         Weboldal, marketing megjelenések 

 

Fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 1.700.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

Projektmenedzser és marketing munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

A technikus/segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.

 

IV. Saját forrás

A hiteligénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. (Regionális beruházási támogatás esetében legalább 25%-ot kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.)

 

V. Kölcsön

- kamat: 0%/ év

- futamidő: legfeljebb 15 év,

                  induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén max. 10 év.

- rendelkezésre tartás: 24 hónap

- törlesztés: A törlesztés esedékessége a tárgyhónap 15. napja.

 

VI. Biztosíték

A beruházás tárgyát nem kötelező fedezeti körbe bevonni.

Amennyiben a beruházás tárgya a biztosítéki körbe bevonásra kerül, a beruházás tárgya a futamidő végégig csak az MFB Zrt. hozzájárulásával idegeníthető el.

 

Az ügyletek minimálisan elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 100 %-a, az egyes biztosítéki fedezetek fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékeiből számítva.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

·         ingatlan jelzálog,

·         ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),

·         fizetési számla követelésen alapított óvadék,

·         gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,

·         egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

·         speciális „adósságszolgálati tartalék számla” megnyitása, amelyen olyan összeget köteles tartani a hitelfelvevő, amely a következő kamatperiódus(ok)ra számított adósságszolgálatot vagy annak meghatározott hányadát fedezi.

 

Kezdő vállalkozásoknak (egy teljes lezárt gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) és az induló vállalkozásoknak (legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozások, amelyek még nem osztottak nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre) – anyavállalati készfizető kezességvállalás mellett – lehetőségük van az anyavállalat adataival kérni a minősítést.

 

PÁLYÁZNI SZERETNÉK